CHỨNG NHẬN ATVSTP CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN THÔNG THUẬN CAM RANH

Đáp ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ASC. Chứng nhận ATVSTP được công khai công bố trên trang chủ của công ty.