Company Activities

?áp ?ng theo yêu c?u c?a tiêu chu?n ASC. Ch?ng nh?n ATVSTP ???c công khai công b? trên trang ch? c?a công ty.


Th? t?c cho farm m?i


THE SERMINAR DEVELOPMENT BEEF CATTLE HIGH-TECH

(Cuu Long Dairy farm) on June 9th, 2016, people’s committee of Ninh Thuan province organized visit and planned "the serminar development beef cattle and dairy high-tech" at Thong Thuan Co,. Ltd in Bac Binh District, Binh Thuan Province

Read more...


You are here: Business activities COMPANY ACTIVITIES