Công ty TNHH Thông Thu?n
Công ty TNHH Thông Thu?n
Công ty TNHH Thông Thu?n ???c thành l?p theo gi?y ch?ng nh?n ??ng kư kinh doanh s? 004339/GP-TLDN do s? K? ho?ch và ??u t? t?nh B́nh Thu?n c?p ngày 11 tháng 08 n?m 1999. Ti?n thân c?a Công ty TNHH Thông Thu?n là m?t c? s? s?n xu?t tôm gi?ng h́nh thành t? n?m 1990, do ông Tr??ng H?u Thông g?y d?ng nên t?i xă V?nh H?o, huy?n Tuy Phong, t?nh B́nh Thu?n. Trong ti?n tŕnh l?ch s? ??y th?ng tr?m, công ty ?ă phát tri?n ngày càng l?n m?nh và v?ng ch?c cho ??n hôm nay và ?ă kh?ng ??nh th? m?nh: d?n ??u c? n??c trong ngành s?n xu?t tôm gi?ng; nuôi tôm th??ng ph?m; ch? bi?n th?y s?n xu?t kh?u; s?n xu?t g?ch tuynel và s?n xu?t mu?i công nghi?p.

Readmore

tr?ng c? và ch?n nuôi ḅ s?a ḅ th?t công ngh? cao
tr?ng c? và ch?n nuôi ḅ s?a ḅ th?t công ngh? cao
?ang c?p nh?p!
Xí nghi?p tôm gi?ng
Xí nghi?p tôm gi?ng
Khu s?n xu?t tôm gi?ng s? 12 Công ty TNHH Thông Thu?n (Thông Thu?n Group) có 1 xí nghi?p nuôi tôm gi?ng g?m 7 khu s?n xu?t. V?i h?n 100 nhà nuôi tôm gi?ng t? Nautilus sang Postlarvae, 1 khu nuôi tôm b? m?, công ty có n?ng l?c s?n xu?t v?i s?n l??ng h?n 5 t? postlarvae/ n?m.

Readmore

Xí nghi?p tôm th??ng ph?m
Xí nghi?p tôm th??ng ph?m
Ngoài th? m?nh s?n xu?t gi?ng, Thông Thu?n c?ng ?ă ??u t? m?nh vào l?nh v?c nuôi tôm th??ng ph?m. Tôm th??ng ph?m c?a Công ty ???c nuôi và cho ?n theo quy tŕnh công ngh? hi?n ??i, tuân th? nghiêm ng?t các tiêu chu?n ch?t l??ng an toàn th?c ph?m.

Readmore

Nhà máy ch? bi?n tôm xu?t kh?u
Nhà máy ch? bi?n tôm xu?t kh?u
V?i th? m?nh trong l?nh v?c tôm gi?ng và tôm th??ng ph?m và ngu?n nguy?n li?u ch? ??ng, ch?t l??ng, n?m 2009 công ty ?ă m?nh d?n ??u t? vào l?nh v?c ch? bi?n xu?t kh?u th?y s?n. ??n nay, công ty ?ă có 2 nhà máy ?ang ho?t ??ng v?i s?n ph?m ??u ra ??t ??y ?? các tiêu chu?n kh?t khe c?a qu?c t? nh? Global GAP 3 sao, ACC 3 sao, HACCP, IFS, HALA… t?o ra ngu?n s?n ph?m th?y s?n xu?t kh?u ch?t l??ng xu?t kh?u sang các th? tr??ng l?n trên toàn th? gi?i, ??c bi?t là các th? tr??ng EU, Nh?t B?n, M?, Trung ?ông, Hàn Qu?c,v.v…

Readmore

??ng mu?i công nghi?p
??ng mu?i công nghi?p
??ng mu?i công nghi?p Thông Thu?n là ??n v? s?n xu?t 100% v?n ??u t?, tr?c thu?c Thông Thu?n Group, ?óng t?i xă V?nh H?o, Tuy Phong, B́nh Thu?n.

Readmore

Nhà máy g?ch Tuynel
Nhà máy g?ch Tuynel
Nhà máy s?n xu?t g?ch Tuynel B?c B́nh là ??n v? s?n xu?t 100% v?n ??u t?, tr?c thu?c Thông Thu?n Group, ?óng t?i xă H?ng Thái, huy?n B?c B́nh, t?nh B́nh Thu?n. Nhà máy ???c trang b? v?i 2 h? ḷ Tuynel thi?t k? theo công ngh? m?i nh?t cho ra s?n ph?m ??p và ít tiêu hao nhiên li?u. Ngoài ra, nhà máy c̣n ???c l?p ??t h? máy thi?t b? t?o h́nh ???c nh?p kh?u t? c?ng ḥa Liên Bang ??c

Readmore

Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:301. Error 9: Invalid character
You are here Home