GIẢI QUẦN VỢT TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG TỈNH ỦY KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP (2005 – 2015)

img_4198.jpg img_4207.jpg img_4212.jpg img_4254.jpg img_4260.jpg img_4290.jpg img_4297.jpg img_4298.jpg img_4303.jpg img_4314.jpg img_4327.jpg img_4330.jpg img_4331.jpg img_4337.jpg img_4339.jpg img_4342.jpg img_4349.jpg img_4355.jpg